Alapszabály PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Kovács Veronika   
2010. augusztus 09. hétfő, 15:31

 Magyar Szarvasgombagyűjtők, -termesztők, -feldolgozók és

 –forgalmazók Országos Szövetsége

rövid néven

 Magyar Szarvasgombász Szövetség

Alapszabály

 

a Magyar Köztársaság Alkotmányában biztosított jog, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. (a továbbiakban : Etv.) és a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. (a továbbiakban Kht.), a Fővárosi Bíróság 11.Pk.60860/2001/3. sz. Végzése, valamint a Fővárosi Főügyészség Közigazgatási Jogi Főosztálya TC.133/2006/3-II. sz. Megállapításai és Felszólalása szerint:

I. Általános rész 

A Szövetség adatai (Etv. 6. §.):  

1. Neve : Magyar Szarvasgombagyűjtők, -termesztők, -feldolgozók és -forgalmazók Országos Szövetsége      Rövid neve : Magyar Szarvasgombász Szövetség (a továbbiakban : Szövetség), rövidítve: MSzGSz

Idegen nyelvű fordításai :

francia :   Fédération Hongroise de Truffe

spanyol :  Federación Húngara de Trufa

olasz :      Federazione Ungherese Tartufai 

horvát :    Mađarica Federacija Tartufa

német :    Ungarischer Trüffelbund

angol :     Hungarian Federation of Truffling

tót :         Mađarska Federacija Tartufa

török:      Domalanın Macar Ittifak ü Ittihadı

(Domalanın Macar Federasyonu)

 

2. Székhelye : H-1117 Budapest, Pázmány Péter-sétány 1/C.

 

3. Alapító tagjai :

    Első Magyar Szarvasgombász Egyesület (a továbbiakban : EMSZE) 

                            Nyilvántartási száma : 8119

 

    Kelet-Magyarországi Szarvasgombavadász Egylet

                            Nyilvántartási száma : 1472  

 

4. Bélyegzője : kör alakú.

 

5. Alapítási ideje : 2001. december 4.

6. Tevékenységét országosan és tagegyesületei területén végzi.

 

7. Az alapítók által az Alapszabályban (a továbbiakban : ASZ) meghatározott célra önkéntesen létrehozott, önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező, politikailag és világnézetileg semleges, párttól független, pártot anyagilag sem közvetlen, sem közvetve nem támogató, céljának az elérésére saját közhasznú és tagjai tevékenységét szervező önálló jogi személy, nonprofit és érdekvédelmi társadalmi szervezet. (Etv. 3. §. (1), Kht. 2-4. §§.)

 

8. Kapcsolatokat alakít ki, és tart fenn magyar és külföldi más szervezetekkel, melyek céljai megvalósításában segíthetik vagy rokon szervezeteknek minősíthetőek, íly szövetségekhez csatlakozhat vagy befogadhatja őket.

 

9. Felügyelete : Fővárosi Bíróság, H-1055 Budapest, Markó u. 27.

                        Fővárosi Főügyészség Közigazgatási Jogi Osztály,

                        H-1054 Budapest, Akadémia-u. 13.

 

10. Statisztikai jelzőszáma : 18245392913352901

 

11. Bankfiókja : Citibank Rt., Budapest

 

12. Pénzforgalmi jelzőszáma : 1080014-40000006-10051081

 

13. Bejegyzésének a száma : 9873 (11.Pk. 60860/2001/3.

 

14. Bejegyzésének az időpontja : 2002. március 05.

 

15. Azonosító száma : 18245392-1-43

16. Jogállása :  önálló jogi személy. Saját neve alatt jogot, tulajdont szerezhet és kötelezettséget vállalhat, szerződést köthet, pert indíthat, illetve perelhető. 

16.1. A szerződésből keletkező jog és kötelezettség a Szövetséget illeti meg, illetve terheli (nem tagját). 

16.2. Tevékenységi köre keretében önállóan, saját belátása és elhatározása szerint, szabadon szerződik céljai megvalósítása érdekében.

 

16.3. Percselekményét meghatalmazott képviselője útján végzi. Saját nevében áll perben tagjával szemben is.

16.4. Adózási, munkajogi és társadalombiztosítási önálló jogalany is. 

17. Célja : a szarvasgombafajok, mint nemzeti értékek és lelőhelyeik védelme, a kutatás, az ismeretterjesztés, a gyűjtés, valamint a termesztés, a feldolgozás, a szaporítóanyag-előállítás és a kereskedelem jogi és társadalmi szabályozása kialakításának, illetve a szabályozás megtartása ellenőrzésének az elősegítése és szervezése.

 

17.1. A mezőgazdaság EU-csatlakozás során létrejövő szerkezetátalakításában a környezet kímélése, a gyenge termőhelyi adottságú területek jövedelemtermelő képességének a javítása (CE 1999. május 17-i 1257/1999/19. szakasz; 155/1998. (IX. 30.) Korm. sz. r. 4. §. h) p.) érdekében bekapcsolódás

- a kedvezőtlen adottságú kistérség hasznosítási célprogramjába (150/2004. (X. 13.) FVM. sz. r.),

- az agrár-környezetvédelmi célprogramba (150/2004.  (X. 13.) FVM. sz. r.),

- a tanyásgazdálkodás és az integrált, valamint az ökológiai gazdálkodási célprogramokba 150/2004. (X. 13. FVM. sz. r. 5. bek.).

 

17.2. A magyar szarvasgomba (a német Hirschpilze-ből; a továbbiakban : trifla) értékeinek és nemzetközi hírnevének a megalapozása.

 

17.3. Törekvés a vertikum jogi szabályozásának a segítésére, az ehhez szükséges háttér- és szakmai munka elvégzése, terméktanácsi kapcsolat kialakítása.

 

17.4. Javaslattétel a szabályozás során kialakított védjegy-, jótállási, minőségellenőrzési joggyakorlás módjára.

 

17.5. A környezet- és a természetvédelem érdekeinek a támogatása oly módon, hogy a szabályozás során minél nagyobb mértékben jussanak érvényre a természet- és a környezetvédelmi szempontok, kiemelten támogatva a triflatermesztést, mi a környezeti és a természeti források megóvását a legmagasabb fokon tiszteletben tartja, hozzájárulva a természetes tér és táj fenntartásához.

 

17.6. Törekvés arra, hogy a gyűjtő és a triflavadászkutya a Szövetség által elismert vizsgával rendelkezzék.

 

17.7. Az összeurópai, az EU-s és a hazai szabályozás jogharmonizációjának a segítése, előkészítése. A magyar jogi szabályozás érvényesülésének az elősegítése, szabvány kialakítása (155/1998. IX. 30. Korm. sz. r. 4. §. e) p.).

 

17.8.  A magyar szabvány kidolgozásának és az európaihoz illesztésének az elősegítése.

 

17.9.  Propaganda tag, gyűjtő, termesztő, erdészet, Nemzeti park, mezőgazdasági, környezetvédelmi szervezet, tudományos műhely, stb. felé.

 

17.10. Nemzetközi színvonalú kutatás, kutatásfejlesztés elősegítése különös tekintettel a kereskedelmileg is értékes triflafajokra. A triflakert létrehozásához szükséges alap- és alkalmazott kutatás megszervezése, az európai és a külföldi más kutatóhálózattal együttműködés megszervezése és fenntartása, eredmény átvétele és hasznosítása (155/1998. (IX. 30.) Korm. sz. r. 4. §. e) p.).

 

17.11. Támogatása annak, hogy oktatási bázisokat hozzanak létre, működtessenek, tanfolyamokat bonyolítsanak le, illetve törekvés arra, hogy a tevékenységet szakmai végzettséget igazoló vizsgához kössék a triflafajok és termőhelyeik védelmének, a kíméletes gyűjtés hazai gyakorlatának a meghonosítása érdekében :

- a triflafajok felismerésére, triflavadászkutyás gyűjtésére akkreditált oktatási rendszer kialakítása és működtetése (155/1998. (IX. 30.) Korm. sz. r. 4. §. f) p.).

- triflakertek kialakítása, a triflatermesztés technológiájának, a termesztés akkreditált oktatási rendszerének a kialakítása és működtetése (155/1998. (IX. 30.) Korm. sz. r. 4. §. f) p.).

 

17.12. Kapcsolattartás az illetékes minisztériumokkal, országgyűlési bizottságokkal; a termesztésben, a feldolgozásban, valamint a kereskedelemben érdekelt hazai, külföldi és nemzetközi szakmai szervezetekkel (ld. Kamarák); a hazai és az európai nemzeti , külföldi és nemzetközi környezetvédelmi szervezetekkel, valamint a finanszírozásban érdekelt hazai, külföldi és nemzetközi pénzügyi alapokkal.

 

17.13. A trifla mint egyedülálló termék illesztése a gasztronómia, a bor és az idegenforgalom tárgykörébe, a közös megjelenés erősítése.

 

17.14. Regionális programokhoz kapcsolódás. Megszervezni és működtetni a termesztési tanácsadó szolgálatot (155/1998. (IX. 30.) Korm. sz. r. 4. §. F) p.), termelő csoportok létrejöttének a segítése (133/2004. (IX. 11.) FVM. sz. r.).

 

17.15. Hazai és nemzetközi kiadványok készítésének a támogatása, elősegítése.

 

17.16. Mindent el kell követni az érdekeltek összefogása érdekében, hogy

- a törvénytelen triflagyűjtés megszűnjék,

- a kereskedés a Szövetség ajánlása szerint történjen,

- az élőhelyeket megvédjük,

- az állami és a nemzetközi támogatás, a magántőke a Szövetség által elismert vállalkozáshoz, egyesülethez kerülhessen és kerüljön, és hosszútávra alapozza meg a tudományos, a környezet- és az egészségvédelmi, valamint az ipari-kereskedelmi célokat.

 

17.17. A tagegyesület (a továbbiakban : tag) érdekvédelme és képviselete.

 

17.18. A triflagyűjtés, -termesztés és -fogyasztás művelődéstörténeti feltárása, ápolása és népszerűsítése.

 

17.19. Szakmai, gasztronómiai, idegenforgalmi hazai, nemzetközi rendezvény, konferencia rendezése, céljaink érdekében felhasználása.

 

18. Tevékenysége: a törvényben meghatározott közhasznú (a továbbiakban : kh), számos tevékenységével állami feladatokat vesz át :

- (Kht. 26. §. C. 1.) Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,

   gyógyító, egészségügyi rehabilitáció :

- Különleges és egészséges jövedelmező munkavégzésre,

  munkahely létesítésére lehetőség, kezdeményezése, szervezése.       

 

- (Kht. 26. §. C. 3.) Tudományos tevékenység, kutatás:

- A triflakutatás szervezése és képviselete bel- és külföldi egyetemekkel, 

   tudományos intézetekkel, együttműködés kutatóállomásokkal.           

- A triflakertek mikorrhizált csemeteellátásának, jogilag és szakmailag

   szabályszerű művelésének a szervezése és tudományosan ellenőrzése.

- A tagegyesületeinek a tagjai által a triflakutatás kezdeményezése, benne 

   részvétel és hatékony közreműködés a kutatási irányok kidolgozásában,

   az államok közti egyeztetésében és összehangolásában.

- Részvétel és közreműködés külföldi szövetségek, intézmények

            társadalmi és tudományos tevékenységében 

         - Bel- és külföldön képviseli a Magyar Köztársaság triflászó-

            mozgalmának, valamint tagegyesületeinek a tudományos érdekeit.

         - Az EMSZE által kidolgozott tudományos ajánlásokat, előterjesztéseket

            tesz a belföldi illetékes fő- és más hatóságoknál, felkérésre

            szakvéleményt közöl. Ugyanígy tesz külföldi szövetség megkeresésére.

         - Bel- és külföldön képviseli, népszerűsíti és terjeszti a Homoki magyar

           trifla (Mattirolomyces  terfezioides) hungaricum ismeretét

           és elismertetését.

  - (Kht. 26. §. C. 4.) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés:

         - Széleskörű ismeretterjesztés rádió, tv., sajtó és szaktanfolyamai útján.

         - A hivatalból vagy magánúton érkezett, valamint az általa beszerzett

            bel- és külföldi tudományos eredményekről, gyűjtési, termesztési 

            fejleményekről tagegyesületeinek a tájékoztatása,

            a szükséges szakfordítások elvégeztetése.

         - Széleskörű és sokrétű tudományos és szakmai társadalmi

            általános ismeretterjesztés a tanulóifjúság iskolai köreitől

            az érdeklődő nyugdíjasokig.

         - Fővárosi alapító tagegyesülete, az EMSZE útján rendszeresen,

            időszakonként alap- és középfokú triflatermesztői és termesztő-

            tanácsadói tanfolyami országos képzés szervezése.       

 

- (Kht. 26. §. C. 5.) Kulturális tevékenység:

         - A vendéglátóipar kínálatának, minőségének az emelése.

         - A minőségi élelmiszer- és bortermelés, kínálat és fogyasztás fokozása.

         - Az igényes bel- és a külföldiek idegenforgalmának,

            vásárlásainak a növelése. 

         - A konferenciaturizmus élénkítése.

         - A bel- és a külkereskedelem segítése hatósági, kereskedelmi dolgozók

            alapoktatásának a megszervezésével a gombafajok felismerése

            érdekében.

 - (Kht. 26. §. C. 6.) Kulturális örökség megóvása:

         - A középkori magyar triflagasztronómia, triflagyűjtés,  triflavédelem   

            hagyományainak a felújítása.

         - A trifla régi és új hazai szakirodalmának a gondozása, reprint kiadása.

                                     

- ((Kht. 26. §. C. 8.) Természetvédelem:

         - Tájanként tagegyesületei gazdasági – gyűjtési, termesztési –

            tevékenységének az összehangolása a környezet óvása, az adottságok

            lehető fenntartása és a környezet  minőségének

            a lehető legjobb fejlesztése végett.

         - A Szövetség által szervezett, vezetett és felügyelt triflász-mozgalom

            útján az elhagyott vagy más célra már használhatatlan meszes,             

            humuszos, félig kötött talajú lankák triflakerti jövedelmező,   

            egyszersmind talajvédő, talajminőség-javító újrahasznosítása, erdők,

            galériaerdők jövedelemfokozása triflásítás által.

         - Ismeretterjesztés, hogy következtében fokozódjék a természeti

            környezet társadalmi és egyéni megbecsülése, óvása, emelkedjék a

            természetjárás, valamint az erdőgazdálkodás színvonala, javuljon a

            természeti környezet minősége a triflás területen és környékén.

 - (Kht. 6. §. C. 9.) Környezetvédelem :

- Az elhagyott vagy más művelésre már alkalmatlan területek

   tájkímélő hasznosításának a segítése.   

- Az erre alkalmas erdők jövedelmezőségének, az állami és más

   tulajdonosok jövedelmének, adóbevételének az emelése.

 - (Kht. 26. §. C. 11.) Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének a segítése :

         - Hátrányos helyzetű tájak, térségek, területek és vidékek (régiók)

            gazdasági  felemelkedésének a segítése a triflatermesztés

            meghonosítása és fejlesztése által.

 

- (Kht. 26. §. C. 12.) Emberi és állampolgári jogok védelme :

         - A társadalom érdeklődő, vállalkozó szellemű és -kedvű tagjai

            szervezésével a Szövetség tagegyesületeiben egyesítésük.

         -  A gyakorlati triflászok érdek- és szakmai képviselete.

                          

- (Kht. 26. §. C. 13.) A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel,

            - valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység : 

         - Határon túli magyar közösségek tagegyesületeinek a szakmai és erkölcsi

   támogatása.

                                       

- (Kht. 26. §. C. 14.) Sport :

         - Triflavadászkutyás triflavadászat és természetjárás oktatása

            és népszerűsítése.

         - Hazai és nemzetközi triflakutyaversenyek szervezése és védnöksége.

                                            

- (Kht. 26. §. C. 16.) Fogyasztóvédelem :

         - A minőségellenőrzés szempontjainak a kialakítása és képviselete.

         - Vendéglátóipari szakvédnökség.

 

- (Kht. 26. § C. 18.) A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának az elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások szervezése :

         - A társadalom önbecsülésének, elégedettségének

            és jó hangulatának a fokozása. 

         - Esélyadás a vidék fenntartására.

         - Fő- vagy mellékjövedelem-szerzés által a lakhelymegtartás szervezése.

         - Az általános és a szakmai műveltség emelése.

         - Más gazdasági tevékenységek, mint a vendéglátóipar, idegenforgalom,

            feldolgozás, bel- és külkereskedelem, fejlesztése.

         - A vidékfejlesztés bővítése triflatermesztési technológiák bevezetésével.

 

- (Kht. 26. §. C. 19.) Az euroatlanti integráció erősítése :

         -  Jogharmonizáció a kereskedelmi szabvány, a gyűjtés

            és a minősítés területén.

         -  Az EU-ba tagozódás és az államközi kapcsolatok különleges útján szak-

            és szakmai országos érdekképviselet.

         - Társadalmi összejövetelek, gasztronómiai – terítési, tálalási,  étel- és

            italfogyasztási- színvonalának a nagymértékben emelése.

         - A társadalom egyetértése és együttműködése kialakulásának a  

            lehetővé tétele és  nagymértékben előmozdítása.

         - Nemzetközi triflakapcsolatok létesítése, fenntartása, fejlesztése

           és ápolása.

         - Hozzájárulás a társadalom külföldi jó hírnevéhez és elismertségéhez.

                                          

- (Kht. 26. §. C. 20.) Kh szervezetek számára biztosított  - csak kh  szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások nyújtása :

           - Tanácsadás a triflatermesztés és a vidékfejlesztés tárgyaiban

             kh szervezeteknek.

         - Oktatás a triflatermesztés és a vidékfejlesztés tárgyaiban

             kh szervezetekkel.

                                           

    -  Egyéb tevékenységei :

            - lehetővé teszi, hogy tagjain kívül más is részesülhessen

               közhasznú szolgáltatásaiból.

            - vállalkozási tevékenységet – szaklap, szakkönyv kiadása,

               szaktanfolyamok, szakelőadás  – csak közhasznú céljainak a

               megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, végez.

            - gazdálkodásának az eredményét nem osztja fel, az alapító okiratában

               meghatározott tevékenységeire fordítja.

               

19. Bevétele és kiadása :

19.1. A Szövetség cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozásából származó  bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

19.2. A Szövetség bevételei :

a)      a tagdíj;

b)      kh céljára vagy működési költségeinek a fedezésére az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól kapott támogatás, illetve adomány;

c)      a kh tevékenységéből származó, ahhoz közvetlen kapcsolódó bevétel;

d)      a cél szerinti egyéb tevékenységből származó, ahhoz közvetlen kapcsolódó  bevétel;

e)      saját eszközből értékpapír, társasági tagsági jogviszonyból eredő vagyonjog, ingatlan és más hosszú távú befektetést szolgáló vagyontárgy szerzésére irányuló tevékenység;

f)        jogszabályban meghatározott más, egyéb bevétel;

g)      a vállalkozásból származó bevételei.

19.3. A Szövetség költségei :

a)       a kh tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);

b)       a cél szerinti egyéb tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);

c)       a vállalkozás érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);

d)       a kh és egyéb vállalkozási tevékenység  érdekében felmerült köz vetett 

költségek (ráfordítások, kiadások), miket lehetőleg bevételarányosan kell megosztani.

 

 19.4. A Szövetség nyilvántartásaira a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

19.5. A Szövetség kh jogállásának a megszűnésekor köteles esedékes köztartozását rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségét időarányosan teljesíteni.

II. Különös rész

I. A tagság 

1. A Szövetség alapító tagszervezetei (a továbbiakban : tag) az Első Magyar Szarvasgombász Egyesület (H-1117 Budapest, Pázmány Péter-sétány 1/C.) és a Kelet-Magyarországi Szarvasgombász Egylet (H-3300 Eger, Céhmesterek-udvara 5.)

2.Az alapítókon kívül tag lehet közvetlen pártpolitikát nem folytató  nonprofit hazai és külföldi társadalmi civil szervezet, ha az ASZ-ban rögzített célokat és feladatokat a magáénak érzi, értük hajlandó hatékonyan tevékenykedni, az ASZ-t és a szabályokat, szabályzatokat és a határozatokat magára nézve kötelezőeknek fogadja el.

 

3. A tag jogát és kötelezettségét képviselője útján gyakorolja, illetve teljesíti (Ptk. 29. §. (3) bek.).

 

4. A tagság keletkezése :

4.1. A Szövetség-be a be- és a kilépés önkéntes.

4.2. A tagfelvételről, kizárásról és törlésről az Elnökség határoz.

4.3. A belépni szándékozó írásbeli Belépési nyilatkozatát közli az Elnökséggel, és  felvételét  elnökségi két tag javasolja, ha a belépni szándékozó az alábbi -Három- feltétel közül legalább egynek eleget tesz :

       a. legalább -Kétéves- szakmai sikeres működés,

       b. taglétszámának legalább a 35%-a rendelkezzék az EMSZE tanfolyamán

           szerzett legalább alapfokú triflaismerői és triflatermesztői tanfolyam

           elvégzését igazoló oklevéllel,

       c. A belépni szándékozó egyesület alapító legalább -Két- tagja legalább

           -Négy- éven át, akár egyesületen kívül, igazolhatóan sikeresen

           tevékenykedtek a trifla ismeretterjesztésében és gasztronómiájában.

4.4. A Belépési nyilatkozat tartalmazza a belépni szándékozó belépésére vonatkozó nyilatkozatát, másolatban Alapító okiratát, Alapszabályát, további azonosító adatait és az  azokat igazoló okiratokat.

4.5. A tagsági viszony az Elnökségnek a kérelmezőhöz a Tagnyilvántartásba vételéről írásban intézett igazolásának az időpontjától kezdődik.

4.6. A felvételi kérelem elutasításáról az Elnökség írásban értesíti a kérelmezőt, ki az elutasítás kézhezvételétől számított -Tizenöt- napon belül fellebbezhet a Közgyűléshez. A kérelemről a soros Közgyűlés dönt.

4.7. A tagokat Tagnyilvántartó könyvben kell nyilvántartani.

4.8. Megszűnt szervezet jogutódja a tagságot nem folytathatja, tagfelvételét új eljárásban kérelmezheti.

4.9. Az Ügyvivő Tagnyilvántartást vezet. Tagot az Elnökség határozata alapján lehet a Tagnyilvántartásba venni.

 

5. A tagság megszűnése :

5.1. Kilépéssel : a kilépési szándékot írásban kell közölni az Elnökséggel. A tagság e közlés napján szűnik meg. A Szövetséget és a kilépőt a kilépés napjáig elszámolási kötelezettség terheli.

5.2. Törléssel : az Elnökség törli a Tagnyilvántartásból a megszűnt, valamint a tagdíját írásbeli felszólítást követő -Harminc- napon belül sem fizető szervezetet.

5.3. Kizárással : kizárható a tag, ha az ASZ-t, a szabályokat, a szabályzatokat és a határozatokat súlyosan megsérti, céljaink megvalósítását veszélyezteti, vállalt kötelezettségeit megszegi, a Szövetséget károsítja, lejáratja, vagy nevében felhatalmazás nélkül eljár, nyilatkozik vagy jognyilatkozatot tesz. A Kizáró határozatot írásban és igazoltan  kell kézbesíteni. A kizárt tag részére biztosítani kell a védekezés és a fellebbezés lehetőségét.

5.4. A Kizáró határozatot  írásban igazolt kézbesítésétől számított -Tizenöt- napon belül a Közgyűléshez lehet az Elnökségnek benyújtva, fellebbezni. Elbírálásáról az Elnökség írásban értesíti a fellebbezőt.

5.5. Ha a Közgyűlés a fellebbezést elutasítja, a tag az elutasítás írásban igazolt kézbesítésétől számított -Harminc- napon belül a hatáskörű és illetékes bíróságon keresetet indíthat.

5.6. Kizárt tag a Szövetség felé semminemű igénnyel nem léphet fel.

5.7. Kizárt tag hátralékos tagdíjára a Szövetség követelése fennmarad.

5.8. A Szövetség jogutód nélkül megszűnése esetén.

 

6. A tag joga :

6.1. A tag jogosult a Szövetség céljaiból adódó feladatok elvégzésére, kedvezmények igénybevételére.

6.2. A tag jogosult elnökségi szabályozás szerint Szövetség-cél szolgálatában az infrastruktúra használatára.

6.3. Betekintés képviselője által nyilvántartásba és okiratba.

6.4. Képviselete képviselője által.

6.5. A tag megtartja önkormányzatát.

6.6. Részvétel képviselője útján a Közgyűlés határozathozatalában.

6.7. A képviselő választhat és választható a Szövetség szerveibe.

 

7. A tag kötelezettsége :

7.1. Az ASZ-ban, a szabályokban, a szabályzatokban és a határozatokban előírt kötelezettségek megtartása és végrehajtása.

7.2. A Közgyűlés által meghatározott tagdíj vagy vagyoni más hozzájárulás határidőre megfizetése.

7.3. Képviselő útján a Szövetség feladataiból részt vállalni.

7.4. A vállalt tevékenység teljesítése, vele összefüggésben a Szövetség tisztségviselőivel, ügyintézőivel, más tag(ok)kal együttműködés.

7.5. A Szövetséget érintő, tudomására jutott szolgálati vagy üzleti titkot megőrizni. A titkot csak az ügyintézésben résztvevő Taggal szabad

közölni.

 II. A szervezet 

A szervek :

1. Közgyűlés (a legfőbb szerv)

2. Elnökség (szervező, ügyintéző és képviseleti vezető szerv)

3. Elnök (képvisel, vezet, irányít, intézkedik, utasít és ellenőriz)

4. Ügyvivő (ügyintéző, végrehajtó, nyilvántartó személy)

5. Felügyelő Bizottság (ellenőriz, véleményez, kezdeményez)

   

1. A Közgyűlés

1. A Közgyűlés (a továbbiakban : Kgy) a Szövetségnek az általános hatáskörű és illetékességű legfőbb szerve, a Szövetséget érintő minden kérdésben jogosult dönteni (Etv. 11. §. (1) bek.). A Közgyűlést a tagszervezetek bejegyzett törvényes képviselői illetve az általuk esetileg írásban meghatalmazott képviselőik alkotják (Etv. 6. §. (2) bek.). A képviselői jogosultságot igazolni kell, és azt az ügyvezető ellenőrzi. A tag érdekét a Közgyűlésen közvetett módon, képviselője útján érvényesíti. Mindegyik képviselőt -Egy- szavazat illet meg.

2. Az Elnökség a Kgy-t szükség szerint, de legalább évenként köteles összehívni. Össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság rendeli, a tagok -Egyharmada-, vagy a Felügyelő Bizottság az ok és a cél megjelölésével kívánja (Etv. 11. §. (2) bek.). A Kgy-en a képviselők olvasható aláírásával Jelenléti ívet kell készíteni.

3. A Kgy nyilvános. Határozatképes, ha szabályszerűen hívták össze, és a képviselők legalább 50%-a + 1 fővel jelen vannak.  Határozatképtelenség miatt -Tizenöt- napon belüli időpontra változatlan napirenddel összehívott új Kgy 25%-os részvételi arány esetén is határozatképes, ha erről, helyéről és időpontjáról a tagokat a Meghívóban tájékoztatták.

4. A Kgy-re a tagokat elnökeiknek küldött Meghívóval, előtte legalább -Hét- nappal, írásban, a napirend, a hely és az idő, a határozatképtelenség miatti eljárás feltüntetésével, az írásos előterjesztés mellékelésével kell meghívni. A Meghívóban feltüntetett napirendi pontoktól eltérni nem lehet.

5. Határozathozatalhoz a taglétszám legalább többségével egyező, kétharmados többséget igénylő határozathoz a taglétszám legalább -Kétharmadát- meghaladó számú szavazat szükséges.

6. A Kgy előkészítéséért, összehívásáért, napirendje meghatározásáért az Elnökség határozata alapján az Elnök és a -Két- Elnökhelyettes felelős.

7. A Kgy nyílt szavazással, szótöbbséggel határoz, kivéve, ha törvény másképpen nem rendeli. Képviselő napirend előtt napirendi kérdés titkos szavazással döntését vagy titkos szavazás rendelését indítványozhatja. Erről a Kgy szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

7.1. A határozatot hatályával és az érintettel közlésével együtt, a végrehajtásáért felelőssel, a végrehajtás határidejével, emelkedő sorszámmal, a Határozatok Tárában kell nyilvántartani, és sajtóban, honlapon nyilvánosságra hozni (Kht. 7. §. (3)  bek.). A Határozatok Tárába is bárki betekinthet. A határozat végrehajtásáról kihirdetése után intézkedni kell. Az Elnökség a határozatot a végrehajtásáért felelősnek és az érintett tagnak -Nyolc- napon belül tértivevényes-ajánlott postaküldeményképpen is elküldi.

7.2. Nem felelős az a tag, ki a határozat ellen tiltakozott, és ezt Jegyzőkönyvbe vettette.

7.3. A Kgy nyílt szavazással, a képviselők 2/3-os szótöbbségével határoz a tisztségviselők választása, visszahívása és eseti tiszteletdíjban részesítése, az ASZ módosítása, szabály, szabályzat megállapítása, a tagok közgyűlési határozata alapján pedig más szövetséghez csatlakozás, valamint a Szövetség feloszlatása kérdésében.

7.4. Határozat hozatalában nem vehet részt, ki vagy kinek a közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §. b) p.), élettársa (a továbbiakban együtt : hozzátartozó) a határozattal

     a)      kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

     b)      bármi más előnyben részesül, illetve a kötendő jogügyletben érdekelt. Nem minősül előnynek a kh szervezet cél szerinti juttatása keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagnak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

7.5. A Kgy-ről -Tizennégy- napon belül Jegyzőkönyvet kell készíteni, mi tartalmazza a Kgy helyét, idejét, napirendjét, a határozatképességre vonatkozó adatokat, a hozzászólások lényegét, a szavazások tárgyát, a határozatokra vonatkozó szavazati arányokat,a határozatok nyilvántartási számát, szövegét, a határozat hatályát, az érintettel közlését, a végrehajtásáért felelőst és a végrehajtás határidejét.

7.6. A Jelenléti ívet és a Jegyzőkönyvet a levezető elnök, az Elnök és -Két- képviselő aláírással hitelesíti. A Meghívó, a Jelenléti ív, az írásbeli előterjesztés, okirat a Jegyzőkönyv melléklete. A Jegyzőkönyvbe bármelyik képviselő és bárki más is betekinthet (Kht. 7. §. (3) bek.).

           

7.7. A Kgy, a legfőbb szervnek nem minősülő ügyintéző és képviseleti szerv határozatát, döntését is közölni kell az érintettel, valamint nyilvánosságra kell hozni sajtóban, honlapon (Khtv. 7. §. (1) bek.).

7.8. Ha a képviselő tagsági viszonya, illetve képviseleti joga megszűnik az általa képviselt tagnál vagy az általa képviselt tag tagsága szűnik meg, tisztsége a Szövetségben tagsága, illetve képviseleti joga megszűnésének a napjáig tart.

8. A Kgy kizárólagos hatáskörébe tartozik :

a)      A Szövetség alapvető céljainak és tevékenysége alapvető irányainak a meghatározása;

b)      az Elnökség – magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, valamint a közügyek gyakorlásától el nem tiltott más nem magyar állampolgár (Etv. 8. §. (1) bek.) ­-_Elnök és -Két- Elnökhelyettes - határozatlan időre, valamint más tisztségviselő titkos szavazással, Felügyelő Bizottság választása nyílt szavazással, visszahívás, kizárás, lemondás elfogadása, eseti tiszteletdíj megállapítása; a visszahívás oka lehet, hogy a tisztségviselő az ASZ-t, szabályzatot vagy határozatot súlyosan megsérti, a Szövetség céljainak a megvalósítását veszélyezteti, vállalt kötelezettségeit megszegi, a Szövetséget károsítja, a Szövetség nevében felhatalmazás nélkül eljár, nyilatkozik vagy jognyilatkozatot tesz. A visszahívás, kizárás alatt levő tisztségviselőnek biztosítani kell a védekezés, fellebbezés lehetőségét.

c)      az ASZ, szabályok és szabályzatok (pl. Befektetési, számviteli, Leltározási, Eszköz- és forrásértékelési, Önköltségszámítási, Pénzkezelési) megállapítása, elfogadása és módosítása;

d)      a Kh szervezeti éves beszámoló jóváhagyása, a Kh Jelentés elfogadása többségi határozattal;

e)      a Kh Jelentés tartalmazza :

-         a Számviteli Beszámolót (224/2000. (XII. 19.) Korm. sz. r. 20. §. (7) bek.);

-         a költségvetési támogatás felhasználását,   

-         a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;

-         a cél szerinti juttatások kimutatását;

-         a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;

-         a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;

-         a közhasznú tevékenységről rövid tartalmi beszámolót.

                  A Kh Jelentésbe bárki betekinthet, belőle vagy róla költségén

                 másolatot készíthet. Az „a Kh Jelentés tartalmazza a számviteli

                beszámolót” rendelkezés az éves beszámoló készítésének a

                kötelezettségére, letétbehelyezésére és közzétételére vonatkozó

                számviteli szabályok alkalmazását nem érinti.

f)        az Éves Költségvetés elfogadása;

g)      az Elnökség beszámolójának és munkatervének az elfogadása;

h)      a tagdíj, belépési díj, vagyoni hozzájárulás összegének a megállapítása;

i)        a vagyon 25 %-át meghaladó mértékű kötelezettségvállalásról döntés;

j)        az Elnökség határozata elleni, a Közgyűléshez beterjesztett fellebbezés elbírálása;

k)      a más szövetséggel egyesülésről, a szétválásról, feloszlás kimondásáról döntés;

l)        a Befektetési Szabályzat elfogadása, befektetésről döntés (Kht. 17., 26. §§. k.).

m)    Szükség esetén Ügyvivőt, határozatlan időre Felügyelő Bizottságot választ, beszámoltat, és tevékenységüket jóváhagyja.

9. A Kgy levezetése :

9.1. A Közgyűlést az Elnök vagy az Elnökség által levezető elnökül megbízott elnökségi tag vezeti.

9.2. A levezető elnök a Kgy megnyitása előtt

Ø      vizsgálja az összehívás szabályszerűségét,

Ø      Jelenléti ívet ad közre,

Ø      megállapítja a határozatképességet vagy annak a hiányát,

Ø      határozatképesség esetén megnyitja a Közgyűlést,

Ø      határozatképtelenség esetén kitűzi az új Közgyűlés helyét és időpontját.

9.3. A levezető elnök a Közgyűlés megnyitása után

Ø     javasol és elfogadtat jegyzőkönyvvezetőt és -Két- jegyzőkönyv-hitelesítőt,

Ø      ismerteti és elfogadtatja a Meghívóban közölt napirendet,

Ø      szükség szerint szavazásra bocsát egyéb kérdést,

Ø      vitára bocsátja a napirendi előterjesztést,

Ø      vezeti a vitát,

Ø      zárja a vitát,

Ø      a határozati javaslatot szavazásra bocsátja,

Ø      kihirdeti a határozatot,

Ø      zárja a Közgyűlést.

 2. Az Elnökség 

1. Általános hatáskörű és illetékességű szervező, végrehajtó és ügyintéző szerv. Gondoskodik az. ASZ-ban, a szabályokban és a szabályzatokban előírtak végrehajtásáról, szervezi, és a Kgy határozata alapján irányítja a tevékenységet.

2. A Kgy választja egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határozatlan időre, a Kgy-nek felelős.

3. Létszáma öt fő: az Elnök, két Elnökhelyettes és két tag.

4. Dönt minden ügyben, mit jogszabály vagy az ASZ nem utal a Kgy kizárólagos hatáskörébe.

5. A Kgy tartalmi előkészítésével az Elnököt és az Elnökhelyetteseket bízza meg, a szervezéssel Ügyvivőt bízhat meg. A Napirend és a felelősök meghatározásával előkészíti és összehívja a Kgy-t, ennek a határozatát végrehajtja, végrehajtatja, és ellenőrzi a végrehajtását.

6. Elfogadja az éves Munkatervet, Eseménynaptárt.

7. Előkészíti, és jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszti a beszámolókat.

         

8. Díjat alapít, és adományoz.

9. Szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. Ülése nyilvános. Zárt ülést csak a személyiségi jogok védelme és az egyéb jogszabályban írtak esetében tart. A testületi szervek csak személyesen, a testületi ülésen járhatnak el.

10. Határozatképes, ha az ülés összehívása szabályszerű (értesítés -Nyolc- nappal előtte,  mellékelve a napirendet), és a tagok több mint fele jelen van. Nyílt, többségi szavazással határoz, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

11. Ülésén a Felügyelő Bizottság elnöke állandó meghívott. Előzetes döntése alapján, ha szükséges, tanácskozási joggal szövetségi tagot, illetve külső szakértőt hívhat meg.

12. Üléséről Jelenléti ívet és Jegyzőkönyvet kell vezetni. Tartalmi és alaki követelményei egyeznek a Kgy Jegyzőkönyvéjével, az elnöklő és -Két- képviselő hitelesíti. A határozatról külön nyilvántartást kell vezetni, miből a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a támogatók és az ellenzők számaránya (ha lehet, személye) megállapítható. Az Elnökség döntéseit az érintettekkel írásban közli, illetve a Szövetség internetes honlapján hozza nyilvánosságra. Székhelyén betekintésre bárkinek rendelkezésére áll.

13. Kártéríttetési jogkört gyakorol.

14. Határozathozatalában nem vehet részt, ki vagy kinek a közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §. b) p.), élettársa (a továbbiakban együtt : hozzátartozó) a határozattal

a)      kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b)      bármi más előnyben részesül, illetve a kötendő jogügyletben érdekelt. Nem minősül előnynek a kh szervezet cél szerinti juttatása keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagnak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

15. Az Elnökség tagja

Ø      segíti az Elnököt és (ha van) az Ügyvivőt feladatkörük ellátásában, feladataik megoldásában,

Ø      segíti az Ügyvivőt a kapcsolattartásban,

Ø      szervezi és segíti az elméleti és a gyakorlati oktató programokat,

Ø      intézkedik minden oly kérdésben, mivel a Kgy vagy az Elnökség megbízta, illetve mire az Elnök vagy az Ügyvivő felkérte.

 16. Az Elnökség tagja hatóságnál, hivatalnál, szervezetnél és magánszemélynél az Elnökség által jóváhagyott, jegyzőkönyvben rögzített kérdés, feladat ügyintézésben járhat el. A tárgyalásról, az ott kötött megállapodásról írásbeli Emlékeztetőt kell készítsen a tárgy, a hely és az idő, a felek neve, a tárgyalás tartalma, a megállapodás és a keltezés feltüntetésével. A megállapodást vagy a tárgyaló fél aláírásával, keltezéssel és bélyegzőjével hitelesített nyilatkozatát mellékletül csatolni kell. Az elnökségi tag köteles az emlékeztetőt 10 napon belül, sürgős esetben rövid úton vagy expressz ajánlott levélben az Elnök címére tudomásulvétel és iktatás végett elküldeni. Egyéb eljárás érvénytelen és semmis.

 3. Az Elnök 

1. Első ízben az alapító tagok, majd a továbbiak képviselői választják nyílt, többségi szavazással határozatlan időtartamra.

2. Csak tag tagjaként 18. életévét betöltött, nagykorú, korlátlan cselekvőképes és nyilatkozata szerint a közügyek gyakorlásától el nem tiltott személy lehet.

3. Feladata és hatásköre :

a)      a Szövetség képviselete önállóan, e jogkörét meghatározott ügyek meghatározott csoportjára az Elnökség másik tagjára – elsősorban az Elnökhelyettesekre – átruházhatja;

b)       a Kgy és az Elnökség Ülésének az összehívása;

c)      az ASZ, valamint a Kgy és az Elnökség határozata végrehajtásának az irányítása és ellenőrzése;

d)      a Kh szervezeti éves beszámoló;

e)      az Elnökség és a saját tevékenységéről a Kgy-nek beszámolás, irányítja -Két- Közgyűlés között a tevékenységet, a gazdálkodást,  aláír, szerződik, meghatalmaz, utalványoz, és ellenőriz, szerződés pénzügyi

                          tartalmát köteles egyeztetni az ügyvivővel;

f)        a bankszámla fölött rendelkezni bármelyik Elnökhelyettessel együttesen

      jogosult;

g)      elnököl a Kgy-en és az Elnökség ülésén;

h)      munkáltatói jogkört gyakorol;

i)        fegyelmi eljárást rendel;

j)        kötelezettségszegésével a Szövetségnek okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel,

k)      tag írásbeli kérelmére írásbeli felvilágosítást ad a tevékenységről, gazdálkodásról.

4. Az Elnököt helyettesíthetik az Elnökhelyettesek az irányadó rendelkezések és  szabályok, szabályzatok szerint, utalványozásra jogosultak, valamint felelősek a reájuk bízott feladat végrehajtásáért.

5. A bankszámla fölött rendelkezni az Elnökkel bármelyik Elnökhelyettes együttesen jogosult.

4. Az Ügyvivő 

1. Munkáját az Elnök irányításával, a Kgy és az Elnökség határozata alapján végzi, a Kgy-nek felelős.

Ø      Kapcsolatot tart a tagokkal és a tisztségviselőkkel.

Ø      A Kgy és az Elnökség határozata alapján gondoskodik az Elnökségi Ülés és a Közgyűlés összehívásáról.

Ø      Előkészíti a Közgyűlés és az Elnökségi Ülés írásos anyagát.

Ø      Gondoskodik a Jelenléti Ív és a Jegyzőkönyv vezetéséről és az Emlékeztető elkészítéséről.

Ø      Az Elnökségi Ülés Jegyzőkönyvét az Elnökség Tagjainak ajánlott küldeményképpen elküldi.

Ø      Vezeti a Tagnyilvántartást, és változásáról írásban tájékoztatja az Elnököt.

Ø      Gondoskodik a tagdíj és a hozzájárulás beszedéséről, nyilvántartásáról, és az éves állásáról, elmaradásáról írásban tájékoztatja az Elnököt.

Ø      A Gazdasági Vezető tájékoztatása alapján felszólítja a tagot tagdíjhátraléka rendezésére. Eredménytelenség esetén javasolja az Elnöknek Kgy-en a tagság megszüntetését.

Ø      Gyakorolja a szabályzatokban és a határozatokban meghatározott ellenőrzési jogkörét.

Ø      Intézi a gazdasági ügyeket, kezeli a Pénztárt, a bankszámlát és a számviteli nyilvántartásokat.

Ø      Utalványozásra jogosult, ellátja az utalványozással és a kifizetéssel kapcsolatos teendőket, szabálytalanság esetén a kifizetést megtagadja.

Ø      Tárolja és kezeli az Aláírási és az Utalványozási Karton alapbizonylatokat.

Ø      Felelős a Pénzügyi és Számviteli Szabályzat megtartásáért.

Ø      Elkészíti az Éves Gazdasági Beszámolót és javasolja az Elnökségnek a következő év Költségvetési Tervezetét.

Ø      Gondoskodik az Irattár vezetéséről, kezeléséről, elkészíti és elfogadásra az Elnökség elé terjeszti az Iratkezelési és Bélyegzőhasználati Szabályzatot.

Ø      Beszámol az Elnökségi Ülésen a -Két- ülés között végzett munkájáról.

Ø      Intézkedik minden oly kérdésben, mit a Szövetség szervezete, illetve jogosult tisztségviselője a hatáskörébe utal.

Ø      Tagnak és bárki másnak kérelmére a Szövetség tevékenységéről és ügyéről felvilágosítást ad, a Szövetség könyveibe és irataiba betekintést tesz lehetővé.  

5. A Felügyelő Bizottság 

1. -Háromtagú-. Ha az éves bevétel meghaladja az –Öt millió- forintot, a – Kgy, Elnökség, Elnök – vezető szervektől elkülönült Felügyelő Bizottság létrehozása akkor is kötelező, ha ily kötelezettség más jogszabálynál fogva nem áll fenn (Kht. 10. §. (1) bek.). Tagját a Közgyűlés nyílt szavazással határozatlan időre választja.

2. Nem lehet Elnöke vagy tagja

a)      az Elnökség Elnöke vagy tagja;

b)      más tevékenységre irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy;

c)      cél szerinti juttatásból részesülő, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást;

d)      az a-c)  pontokban meghatározott személy hozzátartozója.

 3. Ügyrendjét maga állapítja meg, Elnökét tagjai közül maga választja.

4. A Kgy felé beszámolási kötelezettsége van.

5. Ülésére, döntéshozatalára az Elnökség működésére vonatkozó szabályok irányadók.

                      

 6. Jogosult és köteles az Elnökség, illetve az ügyintézők munkájának az  ellenőrzésére, az Elnökségi Beszámoló, valamint a Kh szervezeti éves beszámoló véleményezésére abból a szempontból, hogy mennyire felel meg az ASZ, a Kgy határozata, a szabályok, szabályzatok rendelkezéseinek, illetve a tagok érdekeinek.

7. Köteles az Elnökséget tájékozatni, és összehívását kezdeményezni, ha arról szerez  tudomást, hogy

a)      a Szövetség működése során oly jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekét súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, minek a megszüntetése vagy következményeinek az elhárítása, illetve enyhítése az Elnökség döntését teszi szükségessé;

b)      a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

8. Az Elnökséget a Felügyelő Bizottság indítványára – a megtételétől számított  -Harminc- napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az Elnökség összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

9. Ha jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem

teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet (Fővárosi Ügyészség).

6. A Szövetség képviselete 

1. A Szövetség képviseletére társadalmi fórumon, közszereplésben, kötelezettségvállalásra az Elnök önállóan jogosult a Kgy, az ASZ és az Elnökség határozatának a megtartásával.

2. Akadályoztatása esetén az Elnök képviseleti jogát írásban Elnökségi másik tagra – elsősorban az Elnökhelyettesekre – ruházhatja át.

     

 2.1. Az Elnök helyett, az Elnökség Eseti Meghatalmazásával tisztségviselő is eljárhat. A képviselet helyes ellátását köteles az Elnökkel, illetve az ügyben hatáskörű vezetővel egyeztetni.

     

2.2. Az Eseti Meghatalmazás tartalmazza :

Ø      a meghatalmazott nevét, lakcímét és beosztását,

Ø      a Meghatalmazás tárgyát, terjedelemét, kezdeti és lejárati időpontját,

Ø      a Meghatalmazás keltét,

Ø      az Elnök aláírását

     

2.3. Szerződéskötésre az Elnök jogosult, szerződés előkészítésében azonban mindegyik tag a reáruházott jogosítvány szerint közreműködik.

     

2.4. Az Elnök szerződés pénzügyi tartalmát köteles egyeztetni az ügyvivővel.

3. A bankszámla fölött rendelkezni az Elnök és bármelyik Elnökhelyettes együttesen jogosult.

 7. Működés, gazdálkodás 

1. A Szövetség a társadalmi szervezetekre vonatkozó számviteli, pénzügyi, adózási és könyvvezetési szabályok szerint működik. A hatályos jogi szabályozáson túl, a belső szabályok, szabályzatok is érvényesülnek.

2. A Szövetség a Közgyűlés által elfogadott Éves Költségvetés alapján gazdálkodik.

3. Forrása : a) a tagdíj;

                   b) a tevékenységből eredő, ahhoz közvetlen kapcsolódó bevétel;

                   c) cél szerinti egyéb tevékenység (pl. rendezvény, stb.) bevétele;

                   d) másodlagos vállalkozás bevétele;

                   e) egyéb bevétel (pl. pályázat során nyert támogatás, adomány).

4. A bevétel a cél elérése érdekében használható fel, nem osztható fel.

5. A Szövetség tartozásáért vagyonával felel. A tag – a belépési díj, tagdíj és a hozzájárulás fizetésén túl – vagyonával nem felel.

5.1. A tevékenységével és/vagy magatartásával a Szövetség jelentős érdekét nyilvánosan sértő tagok korlátlanul és egyetemleg felelnek az ebből eredő kárért.

6. A tag önállóan gazdálkodik, a Szövetség felé elszámolási kötelezettsége nincsen.

7. A Szövetség másodlagos vállalkozási tevékenységét csak célja megvalósítása érdekében és azt nem veszélyeztetve végzi.

8. A működéssel kapcsolatos iratokba, indoklás nélkül bárki betekinthet az Elnök, meghatalmazottja, Elnökségi Tag vagy az Ügyvivő

jelenlétében.

9. A Szövetség működési szolgáltatását előzetes írásbeli kérelemre kapott engedély alapján bárki igénybe veheti.

10. A Szövetség a Kh szervezeti éves beszámolóját, kh szervezeti működését, szolgáltatásai igénybevételének a módját, beszámolóit fővárosi alapító tagja, az EMSZE honlapján hozza nyilvánosságra.

11. A Szövetség nevében vagy javára adománygyűjtés nem járhat az adományozó, illetve más személy zaklatásával, a személyhez fűződő jog és az emberi méltóság sérelmével. Csak írásbeli meghatalmazás alapján végezhető. Az adományt a könyv szerinti, ennek a hiányában a szokásos kiskereskedelmi áron kell nyilvántartásba venni.

12. A Szövetség gazdálkodási eredményét nem osztja fel, a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

13. A Szövetség az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csakírásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatás elszámolás feltételeit és módját. Az igénybevehető támogatás lehetőségét,  mértékét és feltételét sajtó és honlap útján nyilvánosságra kell hozni. A Szövetség által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetőek. A Szövetség a felelős személyt, a támogatót, valamint e személy hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatás, illetve a tagnak tagsági jogviszonya alapján nyújtott, a létesítő okiratnak megfelelő juttatás kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

14.A Szövetség cél szerinti bármely juttatását – a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerin  – pályázathoz kötheti. E pályázat nem tartalmazhat oly feltételt, melyből – az eset összes körülményének a mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

15. A Szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, és

a) vállalkozásának a fejlesztéséhez kh tevékenységét veszélyeztető mértékű

   hitelt nem vehet fel;

b) az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül,

   illetve hitel törlesztésére nem használhatja.

16. Ha a Szövetség befektetési tevékenységet kezd, Befektetési Szabályzatot kell készítsen, mit a Kgy fogad el.

 III. A Szövetség megszűnése 

1. A Szövetség megszűnik, ha

a)      feloszlását a Kgy 2/3-os többséggel kimondja;

b)      más társadalmi szervezettel egyesüléssel, miről a Kgy dönt;

c)      feloszlatással;

d)      megszűnésének a megállapításával.

2. Vagyona felhasználásáról a Kgy rendelkezik. Ha a Kgy nem rendelkezik, továbbá ha a Szövetség feloszlatással szűnik meg, vagy megszűnését állapították meg, és a vagyonról nem rendelkeztek, vagyona – hitelezők kielégítése után –  hasonló célú más társadalmi szervezetre száll át.

 IV. Összeférhetetlenségi szabályok 

1. Határozat hozatalában nem vehet részt, ki vagy kinek a közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §. b) p.), élettársa (a továbbiakban együtt : hozzátartozó) a határozattal

a)      kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b)      bármi más előnyben részesül, illetve a kötendő jogügyletben érdekelt. Nem minősül előnynek a kh szervezet cél szerinti juttatása keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagnak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

2. Ha az éves bevétel meghaladja az –Öt millió- forintot, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ily kötelezettség más jogszabálynál fogva nem áll fenn.

3. A kh szervezet megszűntét követő -Két- évig nem lehet más kh szervezet vezető tisztségviselője, ki oly kh szervezetnél töltött be – annak a megszűntét megelőző -Két- évben legalább -Egy- évig – vezető tisztséget, mely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

4. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett kh   szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ily tisztséget egyidejűleg más kh.  szervezetnél is betölt.

5. A fenti rendelkezések értelmezése során vezető tisztségviselő – az 1997.: CLVI. tv. 26. §. m) pontjának az ide vonatkozó rendelkezése szerint – a társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti vagy felügyelő szervének az elnöke és tagja; a kh társaság ügyvezetője, valamint a felügyelő bizottság elnöke és tagja, továbbá a kh szervezetként nyilvántartásba vett      szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, a létesítő okirat szerint egyszemélyi felelős vezető feladatot ellátó személy.

V.  Tudomásulvétel és végrehajtás 

Az ASZ-t a Szövetség valamennyi tagja, a belépésre jelentkező és képviselőjük köteles elolvasni, az abban foglaltakat tudomásul venni, ezt aláírásukkal igazolni,  és végrehajtani.

VI.   Az ASZ hatálya 

1. Az ASZ hatálya kiterjed a Szövetség valamennyi tagjára, tisztségviselőjére és alkalmazottjára. 

2. Az ASZ rendelkezéseit a hatályos jogszabályokkal, valamint a tagok érdekeivel összhangban kell alkalmazni.

VII. Záró rendelkezések 

1. A Szövetség működése felett a törvényességi felügyeletet a Fővárosi Főügyészség gyakorolja az 1982.:II. tv. szerint.

2. Az ASZ-ban nem érintett kérdésekben az 1989.:II. tv., a KLhtv, valamint a PTK vonatkozó előírásai az irányadók.

3. Ezen ASZ az elfogadása napján lép hatályba.

  

Budapest, 2007. szeptember 15.

  

Záradék

A Magyar Szarvasgombagyűjtők, -termesztők, -feldolgozók és -forgalmazók Országos Szövetségének a Kgy-e a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt jelen ASZ-t 2007. szeptember 15. napján jóváhagyta, melyet a Szövetség 2008. május 24-i közgyűlése az I/1. pontjában a rövid név rövidítésével kiegészített (rövid név: Magyar Szarvasgombász Szövetség, rövidítve: MSzGSz) A kiegészítést aláhúzással jelöltük.

  

Budapest, 2008. június 24.

  

                                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                    Dr. Brandt Sára

                                                            Elnök